‘ESTYN’ – Yn eisiau: eich barnau

estyn

Mae Estyn a Llywodraeth Cymru, wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar y cyd ar y newidiadau arfaethedig i ba mor aml y cynhelir arolygiadau a’r cyfnod o rybudd a roddir i ysgolion a darparwyr eraill.

 

Ar hyn o bryd, caiff ysgolion a darparwyr eu harolygu bob chwe mlynedd. Er mai dim ond rhybudd o 20 diwrnod gwaith o arolygiad a gaiff ysgolion a darparwyr, gallant yn aml ragweld pryd y cynhelir yr arolygiad nesaf.

Mae’r ymgynghoriad hefyd yn argymell lleihau yr amser y bydd gan ysgol neu ddarparwr i baratoi cynllun gweithredu wedi’r arolygiad (ar hyn o bryd, gall gymryd hyd at 80 diwrnod gwaith).

Mae Estyn wedi ymrwymo i gael barn rhanddeiliaid cyn gwneud unrhyw newidiadau i’r broses arolygu. Unwaith y bydd yr ymgynghoriad wedi dod i ben, bydd Estyn yn gwerthuso’r adborth i benderfynu pa newidiadau, os o gwbl, ddylid eu gwneud.

Os oes angen gwneud unrhyw newidiadau yn dilyn yr ymgynghoriad, mae’n bosib y bydd angen i Lywodraeth Cymru ddiwygio’r rheoliadau a’r ddeddfwriaeth bresennol. Mae Estyn a Llywodraeth Cymru yn cynnal yr ymgynghoriad hwn ar y cyd er mwyn osgoi dyblygu gwaith.

A wnewch chi annog pob un o’ch rhanddeiliaid i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad gan ddefnyddio’r holiaduron pwrpasol ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes addysg/rhieni a dysgwyr.

Lawrlwytho’r ymgynghoriad