Hawl i brydau ysgol am ddim?

SchoolMeals

 

Beth yw’r meini prawf ar gyfer cael prydau ysgol am ddim?Mae hawl gan blant i rieni sy’n derbyn y taliadau cymorth canlynol dderbyn prydau ysgol am ddim mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru:

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith – yn seiliedig ar Incwm
  • Cymorth o dan Adran VI o Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1999
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth – yn seiliedig ar incwm
  • Credyd Treth Plant, ar yr amod nad ydyn nhw’n gymwys i gael Credyd Treth Gwaith ac nad yw eu hincwm blynyddol yn fwy na £16,190.  (Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi sy’n gyfrifol am asesu lefel yr incwm blynyddol.)
  • Yr Elfen Credyd Gwarant ar Gredyd Pensiwn y Wladwriaeth.
  • Taliadau Credyd Treth Gwaith ychwanegol – y taliadau ychwanegol y gall unigolyn eu derbyn am bedair wythnos yn ychwanegol ar ôl i’w hawl i dderbyn Credyd Treth Gwaith ddod i ben.
  • Credyd Cynhwysol

 

Mae pobl ifanc sy’n derbyn Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Incwm yn eu rhinwedd eu hunain hefyd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim.

Fersiwn llawn o Lywodaeth Cymru yma – cliciwch

 

Sut y gall rhiant wneud cais am brydau ysgol am ddim i’w blentyn?

Gall rhiant gasglu ffurflen o ysgol y plentyn neu gysylltu â’r awdurdod lleol.

Lawrlwythwch y ffurflen – cliciwch