Arolwg HWB

dysguCymru

Rydym eisiau canfod eich safbwyntiau ynghylch gwefan Hwb ac adnoddau dysgu ac addysgu Hwb.  A wnewch chi gwblhau’r arolwg hwn os ydych yn ddysgwr, athro, rheolwr ysgol, awdurdod lleol neu’n gynrychiolydd consortiwm addysgol rhanbarthol, rhiant neu lywodraethwr sydd wedi defnyddio gwefan Hwb.wales.gov.uk neu’r offer a’r adnoddau digidol y mae’n eu darparu, gan gynnwys Hwb+.

Mae eich cyfraniad yn elfen bwysig iawn o’n gwerthusiad. Mae eich safbwyntiau’n hanfodol o ran llywio ein hasesiad o’r rhaglen hyd yn hyn. Bydd yn helpu i ffurfio ein hargymhellion ynghylch beth ddylai Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill, fel awdurdodau lleol a chonsortia addysgol rhanbarthol, ei wneud i gynorthwyo athrawon ac ysgolion i wneud y defnydd gorau o dechnolegau digidol ar gyfer trefniadaeth ysgolion a dysgu.

Os gwelwch yn dda, cliciwch yma i gwblhau’r arolwg ar-lein:

http://uk.icfi.com/surveys/HwbArolwg

Bydd yr arolwg yn cymryd rhwng 10 ac 15 munud i’w gwblhau.

Bydd eich ymatebion yn cael eu trin yn gyfrinachol ac yn ddienw. Ni fyddwch yn cael eich enwi na’ch adnabod mewn unrhyw ffordd.

Cyflwynwch eich ymateb cyn gynted â phosibl, heb fod yn hwyrach na 25 Hydref.

Hoffem eich sicrhau nad yw’r gwerthusiad hwn yn asesiad o’ch gweithgareddau na pherfformiad eich ysgol. Rydym ni eisiau deall pam rydych chi’n defnyddio, neu ddim yn defnyddio, technolegau digidol, fel Hwb a Hwb+, a pha ffactorau sy’n dylanwadu arnynt.