Clwb C.I.B.

 Clwb Cymraeg i Bawb

Beth yw Clwb C.I.B?

Clwb Cymraeg i Bawb yw Clwb C.I.B sy’n cael ei gynnal bob amser cinio dydd Mercher. Yn ystod y tymor mae aelodau’r chweched dosbarth wedi bod yn gwirfoddoli i helpu gyda’r clwb er mwyn hybu Cymreictod yn yr ysgol trwy gynnal gweithgareddau amrywiol i ddisgyblion blwyddyn 7 a 8. Mae’r gweithgareddau yn ystod y cyfnod yma wedi bod yn llwyddiannnus iawn, gyda phlant ieuengaf yr ysgol yn cymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Pa fath o weithgareddau sydd yn clwb?

Roedd y 6ed yn awyddus i brofi dealltwriaeth ein disgyblion am Gymru a’r ysgol trwy gynnal cwis Clwb C.I.B. Tîm o flwyddyn 7 oedd yn fuddugol gan roi disgyblion blwyddyn 8 yn eu lle. Da iawn chi blwyddyn 7! Bu’r disgyblion hefyd yn cymryd rhan mewn helfa drysor o amgylch yr ysgol, gêm ‘tip-it’ a bingo – digon o hwyl i’w gael!

Bu bron i hanner cant o ddisgyblion yn chwarae twrnament pêl-osgoi yn y neuadd yn ystod mis Tachwedd, pob un ohonynt yn brwydro dros eu tîm ac yn mwynhau eu hunain trwy gyfrwng y Gymraeg.

Diwrnod Shwmae Su’mae…

Bu aelodau Clwb C.I.B yn brysur iawn yn trefnu a chreu fideo yn dathlu diwrnod ‘Shwmae Su’mae’ ar y 15fed o Hydref. Nod y diwrnod yw hybu Cymreictod ar hyd a lled Cymru trwy annog pobl i ddechrau pob sgwrs yn Gymraeg, gan ddechrau â’r gair ‘Shwmae’ neu ‘Su’mae’. Cymerodd nifer o bobl rhan yn y fideo, gan gynnwys disgyblion, staff ac aelodau o drigolion y dref. Roedd y fideo yn llwyddiant a dangoswyd y fideo ar y rhaglen ‘Heno’ ar S4C ar y 14eg o Hydref.

 

Beth sydd i ddod…

Mae llwyth o weithgareddau hwyl i ddod yng nghlwb C.I.B gan gynnwys gemau Nadoligaidd a llawer mwy. Cofiwch ymuno â ni bob amser cinio dydd Mercher!

Hwyl!

Aelodau Clwb C.I.B bl.12