Fforwm Rhieni a Gwarcheidwaid

Annwyl Riant / Gwarcheidwad,

Carem eich gwahodd i ymuno â’n ‘Fforwm Rhieni a Gwarcheidwaid’. Mae’r fforwm yn gyfle newydd a chyffrous i chi leisio eich barn ar agweddau arbennig ar fywyd yr ysgol. Er mwyn parhau i wneud Ysgol Gyfun Aberaeron yn amgylchedd dysgu blaengar sy’n edrych tua’r dyfodol, mae’n hanfodol fod llwyfan adeiladol yn cael ei datblygu lle y gall y rhieni a’r gwarcheidwaid fynegi barn, trafod syniadau a gweithio mewn partneriaeth â’r staff dysgu, y llywodraethwyr a’r Uwch Dîm Arwain.
Bydd y fforwm yn dechrau am 6 o’r gloch, ac ni ddylai barhau am fwy nag awr. Bydd y lleoliad yn dibynnu ar nifer y rhieni / gwarcheidwaid a fydd yn mynychu.

Cynhelir y cyfarfodydd ar:

 

Gosodir yr agenda bythefnos cyn y cyfarfod. Gallwch awgrymu pynciau i’w trafod a rhoi gwybod am eich bwriad i fynychu trwy:

– Gysylltu â swyddfa’r ysgol
– Ebostio’r Swyddog Cysylltiadau Cartref-Ysgol: fforwm@ygaberaeron.org.uk

Dylai unrhyw awgrymiadau gael eu cyflwyno bythefnos fan lleiaf cyn y cyfarfod a dylid rhoi gwybod am eich bwriad i fynychu wythnos fan lleiaf cyn y cyfarfod. Dosberthir nodyn atgoffa a’r agenda trwy’r llythyron i rieni a bydd yr wybodaeth ar wefan yr ysgol hefyd.

Mae mwy o wybodaeth am y Fforwm Rhieni/Gwarcheidwaid yn y llawlyfr sydd wedi ei gyhoeddi ac sydd ar wefan yr ysgol o dan yr enw: Fforwm Rhieni/Gwarcheidwaid. ‘Cliciwch’
Mae gennych ran allweddol i’w chwarae wrth gyfoethogi a chryfhau bywyd yr ysgol; mae gennych wybodaeth unigryw am brofiadau eich plentyn. Ein dymuniad yw gweithio gyda chi i gyd er mwyn defnyddio’r wybodaeth hon i ddatblygu profiadau eich plentyn yn yr ysgol.

Yn gywir

Miss Crouch
Swyddog Cysylltiadau Cartref-Ysgol