Newyddion Diweddaraf

Llongyfarchiadau gwresog i Glen, Caryl, Ella, Erin a Catrin ar eu llwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a'r Fro dros y gwyliau hanner tymor diweddar. Yn y cystadlaethau Celf, Dylunio a Thechnoleg/ Gwaith Cartref, daeth chwech o fedalau cenedlaethol nol i Ysgol Gyfun Aberaeron! Dyma'u canlyniadau:

Many congratulations to Glen, Caryl, Ella, Erin and Catrin on their recent success at the Cardiff and Vale Urdd Eisteddfod over the half term holidays. In the Art, Design and Technology/ Homework competitions, six national medals returned to Ysgol Gyfun Aberaeron! Here are their results:

Gwaith Creadigol 3D Bl. 7-9: 1af - Glen Evans

Gwaith Creadigol 2D Bl. 7-9: 3ydd - Glen Evans

Ffasiwn Bl. 7-9: 3ydd - Caryl Shepherd

Gwaith Creadigol 3D Bl. 10 a dan 19: 2ail - Ella Evans

Barddoniaeth Bl. 7: 2ail - Erin Trysor James-Lynch

Dyluniad 2D Bl. 7-9: 2ail - Catrin Edwards
...

View on Facebook

Diolch yn fawr i’r rhieni / gofalwyr oedd yn rhan o gyfarfod y fforwm rhieni neithiwr. Roedd yn gyfarfod bywiog, llwyddiannus ac yn ddefnyddiol iawn i’r ysgol. Cofnodion o’r cyfarfod i ddilyn.


Thank you to the parents / guardians who attended the parents’ forum last night. It was a lively, succesful meeting and very useful to the school. Minutes of the meeting to follow.
...

View on Facebook