Arlwyo heb Arian (ParentMail / NRS)

ParentMailLogo

Ysgol Gyfun Aberaeron

Annwyl Riant/Warcheidwad
Rydym yn falch o gyhoeddi ein bwriad i foderneiddio llawer o’n systemau gweinyddu ac y byddwn yn defnyddio systemau cyfathrebu electronig lle bynnag y bo hynny’n bosibl. Byddwn hefyd yn gweithio i gael gwared ar arian parod o’r ysgol.

Bydd hyn yn sicrhau y bydd yr ysgol yn gweithredu mewn modd diogel ac effeithlon, gan leihau’r gwaith gweinyddu, lleihau costau ac ar yr un pryd yn sicrhau y bydd rhieni’n cael rhagor o wybodaeth ac yn cael mwy o gysylltiad â bywyd yr ysgol.

Mae cyfathrebu â rhieni yn rhan annatod o’n gwaith ni. Rydym am wneud yn siŵr eich bod yn cael yr wybodaeth gywir am weithgareddau, digwyddiadau a phethau pwysig eraill.

Byddwn yn cyflwyno dwy system newydd yn unol ag ysgolion uwchradd eraill yng Ngheredigion. Efallai eich bod eisoes yn gyfarwydd â nhw os yw eich plant wedi mynychu ysgolion eraill. Y systemau hyn yw:

ParentMail ar gyfer gohebu â rhieni, e-byst, SMS a chyfathrebu drwy’r ffôn clyfar yn ogystal â chasglu taliadau am ginio ysgol, tripiau ac eitemau eraill. Mae dros 6000 o ysgolion yn defnyddio ParentMail.

Arlwyo heb Arian NRS (Nationwide Retail Systems) a fydd yn rheoli’r tiliau, eitemau sy’n cael eu prynu a’r elfen arlwyo ar gyfer staff a disgyblion. Bydd hyn yn sicrhau llai o amser yn ciwio, gwasanaeth gwell ac yn gwneud talu’n haws drwy ParentMail. Caiff NRS ei weld yn gyffredinol fel arweinydd y farchnad yn y maes hwn ac mae ganddo bresenoldeb enfawr mewn ysgolion ac mewn siopau.