Mathemateg

Mrs Adèle Farr - Pennaeth Adran

Mrs Tracey Edwards

Mrs Teleri Morris-Thomas

Miss Lorna Worrall

Crewyd rhywfaint o’r cynnwys hwn cyn i reolau Covid-19 ddod i rym.

EIN GWELEDIGAETH

Fel adran, rydym yn gweithio i sicrhau bod pob un o’n myfyrwyr, beth bynnag fo’u gallu, yn adeiladu ar eu cryfderau, ac yn datblygu eu dealltwriaeth a’u mwynhad o Fathemateg. Mae gennym ddisgwyliadau uchel o’n holl fyfyrwyr; rydym am i bawb fod yn unigolion hapus, gweithgar, hyderus, yn barod i dderbyn her, gan roi cynnig ar bob problem a gyflwynir.

Mae ein dosbarthiadau Mathemateg yn amgylcheddau croesawgar, diogel, lle mae myfyrwyr yn gwybod y gallant gyfrannu at drafodaethau, rhannu syniadau a gofyn cwestiynau i wella neu hyrwyddo eu dysgu.

Nid ydym byth yn amau potensial ein myfyrwyr – maent yn parhau i’n hysbrydoli a’n cymell bob dydd.

CA3

Yng Nghyfnod Allweddol 3, mae ein cwricwlwm cyfredol wedi’i drefnu yn Unedau, sy’n cynnwys Rhif, Algebra, Siâp, Gofod a Mesurau a Thrin Data; mae’r isod yn enghraifft o un o’r unedau dan sylw.

CA4

Mae ein Cynllun Gwaith yng Nghyfnod Allweddol 4 wedi’i drefnu yn 5 tymor. Rydym yn dilyn manylebau WJEC Mathemateg a Rhifedd Mathemateg ar gyfer Haenau Uwch, Canolradd a Sylfaenol. Gellir gweld copi o’r manylebau ar wefan CBAC.

Rydym yn tanysgrifio i adnoddau digidol i gynorthwyo ein dysgwyr, er enghraifft TTRockstars a MathsWatch; felly bydd modd i bob un o’n myfyrwyr gael gafael ar gymorth ychwanegol fel hyn.

Manyleb: https://www.cbac.co.uk/cymwysterau/mathemateg-tgau/

CA5

Yng Nghyfnod Allweddol 5 rydym yn dilyn manyleb Lefel ‘A’ CBAC, sy’n cynnwys 4 modiwl; Dyfernir Lefel ‘AS’ ar ddiwedd Blwyddyn 12.

DYSGU YN Y CARTREF

Mae polisi’r Ysgol yn nodi:

Ym Mlynyddoedd 7, 8 a 9, dylid gosod hyd at 30 munud o waith cartref Mathemateg bob wythnos.

Ym Mlynyddoedd 10 ac 11, dylid gosod hyd at 1 awr o waith cartref Mathemateg bob wythnos.

Ym Mlynyddoedd 12 a 13, dylid gosod hyd at 2 awr o waith cartref Mathemateg bob wythnos.