Astudiaethau Crefyddol

Miss Bethan Williams, Pennaeth Adran

Crewyd rhywfaint o’r cynnwys hwn cyn i reolau Covid-19 ddod i rym.

GWELEDIGAETH

Fel adran, ein prif fwriad yw i helpu myfyrwyr i gaffael gwybodaeth a dealltwriaeth graidd o gredoau ac arferion y crefyddau a golygfeydd y byd sydd nid yn unig yn siapio eu hanes a’u diwylliant ond sy’n arwain eu datblygiad eu hunain.

Y CWRICWLWM – TROSOLWG BRAS

Yn Ysgol Gyfun Aberaeron, mae ein gwersi Astudiaethau Crefyddol yn rhoi cyfle i ddisgyblion ddatblygu parch tuag at eraill yn ogystal ag adnabod pwysigrwydd crefydd yn y gymuned.

CA3

Y mae pob disgybl Bl. 7-9 yn derbyn dwy o wersi Astudiaethau Crefyddol y pythefnos. Dyma rai o’r themâu rydyn ni’n eu hastudio yn Ysgol Gyfun Aberaeron.

Thema Blwyddyn 7: Pa mor amlddiwylliannol yw ein hardal?

Thema Blwyddyn 8: Ydy rheolau crefyddol yn bwysig?

Thema Blwyddyn 9: Pam ydym yn dioddef?

CA4: TGAU ASTUDIAETHAU CREFYDDOL

Y mae pob disgybl yn yr Ysgol yn cwblhau’r cwrs byr Astudiaethau Crefyddol yng Nghyfnod Allweddol 4 ac yn derbyn un wers y pythefnos. Mae modd dewis Astudiaethau Crefyddol fel pwnc TGAU llawn hefyd, lle ceir pedair o wersi’r pythefnos. Yn wir, rydym yn darparu gwersi sydd yn annog trafodaeth am faterion moesol ac yn rhoi cyfle i ddisgyblion ddatblygu barn ar bob math o faterion.

Manyleb: https://www.cbac.co.uk/media/ft0htm1t/wjec-gcse-religious-studies-spec-from-2017-cymraeg.pdf

CA5

Nid yw Astudiaethau Crefyddol yn cael ei gynnig fel pwnc Lefel A eleni.

DYSGU YN Y CARTREF

Darperir amrywiaeth o dasgau megis cwisiau ac aseiniadau drwy Teams, yn ogystal â chlipiau fideo i dynnu sylw.