Busnes

Miss Lorna Worrall

Crewyd rhywfaint o’r cynnwys hwn cyn i reolau Covid-19 ddod i rym.

GWELEDIGAETH

Ein gweledigaeth yw bod dysgwyr yn ymddiddori mewn Busnes am eu bod yn cymryd rhan weithredol yn y dysgu. Gallwn felly eu datblygu fel dysgwyr annibynnol, ac fel meddylwyr beirniadol a myfyriol sydd â meddyliau ymchwiliol ym myd Busnes.

YSTAFELLOEDD AC ADNODDAU

Addysgir yr holl wersi Busnes yn TG6 sy’n ystafell gyfrifiaduron. Rydym yn defnyddio Class Notebooks fel ffordd o storio’r holl adnoddau a thasgau dosbarth.

CA4: TGAU BUSNES

Addysgir Busnes ar lefel TGAU yn unig yn Ysgol Gyfun Aberaeron.

Cyflwynir y cynnwys mewn chwe maes pwnc clir ac unigryw:

  • Gweithgaredd busnes
  • Dylanwadau ar fusnes
  • Gweithrediadau busnes
  • Cyllid
  • Marchnata
  • Adnoddau Dynol

 

Asesir cynnwys y pwnc ar gyfer Busnes TGAU drwy gyfrwng dau bapur arholiad (Uned 1: Byd Busnes ac Uned 2: Canfyddiadau Busnes). Mae’r ddwy uned yn asesu cynnwys o’r chwe maes pwnc, felly bydd gofyn i ddysgwyr ddod â gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth ynghyd o bob rhan o’r cynnwys pwnc ym mhob asesiad.

Manyleb: https://www.cbac.co.uk/media/atyb1gii/tgau-busnes-manyleb-addysgu-o-2017-cymru.pdf

DYSGU YN Y CARTREF

Mae aseiniadau gwaith cartref wedi’u gosod ar Microsoft Teams yn seiliedig ar gyn-gwestiynau arholiad. Gall y disgyblion gwblhau’r rhain yn electronig neu atodi lluniau o’u hatebion ysgrifenedig.