Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mrs Wendy Price-Jones

Crewyd rhywfaint o’r cynnwys hwn cyn i reolau Covid-19 ddod i rym.

EIN GWELEDIGAETH

Gweledigaeth yr adran hon yw datblygu unigolion aeddfed, ymwybodol o iechyd a lles sydd yn barod i fod yn weithwyr dymunol iawn, gan eu paratoi ar gyfer eu taith o’u blaen ym mha beth bynnag gyrfa maen nhw’n ei dewis.

CA4

Dyfarniad Sengl yw TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant ac mae’r cwrs wedi’i rannu’n ddwy uned.

Asesiad

Uned 1 Twf, datblygiad a lles dynol

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud

80 marc

Uned 2 Hyrwyddo a chynnal iechyd a lles

Asesiad heblaw arholiad: oddeutu 25 awr

120 marc

Mae’r asesiad di-arholiad hwn (NEA) yn cynnwys dwy dasg a osodir gan CBAC. Dylai ymgeiswyr dreulio tua 25 awr yn ysgrifennu eu hadroddiadau NEA, gan gwblhau’r gwaith o dan amodau dan oruchwyliaeth yn y ganolfan.

Trwy astudio TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant bydd dysgwyr yn…

  • datblygu a chymhwyso gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau i faterion cyfoes mewn ystod o gyd-destunau iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal plant.
  • cymryd rhan weithredol yn yr astudiaeth o iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal plant i ddatblygu fel dysgwyr effeithiol ac annibynnol, ac fel meddylwyr beirniadol a myfyriol sydd â meddyliau ymchwiliol.
  • gwerthfawrogi ystod o safbwyntiau ar effeithiau iechyd a gofal cymdeithasol, a gwasanaethau gofal plant ar gymdeithas ehangach.
  • ystyried sut y dylai iechyd a gofal cymdeithasol, ac arfer gofal plant fod yn foesegol a chefnogi system iechyd a gofal gynaliadwy.
  • datblygu a chymhwyso sgiliau sy’n berthnasol i iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal plant gan gynnwys defnyddio a dehongli data.
  • datblygu ymwybyddiaeth o’r llwybrau gyrfa sydd ar gael yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant.

CA5

Mae’r cwrs UG a Lefel A mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant yn gyfanswm o chwe uned. Ceir dwy uned UG (1 a 2) a phedair uned A2 (3,4,5,6).

Mae dysgwyr yn astudio cyfanswm o bedair uned, dwy uned UG ynghyd â’r ddwy uned A2 sy’n gysylltiedig â’r llwybr o’u dewis.

Asesiad

Asesir y disgyblion UG a Safon Uwch mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant trwy asesiad mewnol gwerth 50% ac asesiad allanol gwerth 50%.

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau aseiniadau wedi’u gosod yn allanol, wedi’u marcio’n fewnol yn ogystal ag arholiadau allanol.

Mae’r cymhwyster yn darparu sylfaen addas ar gyfer astudio iechyd a gofal cymdeithasol trwy ystod o gyrsiau addysg uwch neu gyflogaeth. Gall dysgwyr hefyd symud ymlaen i gymwysterau eraill yn y gyfres iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant.

Yn ogystal, mae’r fanyleb yn darparu cwrs astudio cydlynol i ddysgwyr nad ydynt yn symud ymlaen i astudio ymhellach yn y pwnc hwn.

DYSGU YN Y CARTREF

Mae tasgau gwaith cartref yn cael eu gosod yn rheolaidd ac yn cynnwys amrywiaeth o dasgau. Rydym yn annog dysgwyr i fod yn annibynnol ac ymchwilgar. Mae darllen erthyglau, papurau newydd a llyfrau yn hanfodol i ddysgu a chynhyrchu gwaith o ansawdd uchel. Mae defnyddio TGCh a Teams yn chwarae rhan fawr mewn dysgu hefyd.