Arlunio

Yvonne Howells - Pennaeth Adran

Sharon Morgan

Gemma Roberts

Dominic Bromley

Crewyd rhywfaint o’r cynnwys hwn cyn i reolau Covid-19 ddod i rym.

EIN GWELEDIGAETH

Ein gweledigaeth yw rhoi cyfleoedd i bob disgybl fod yn ddysgwyr ysbrydoledig, gwybodus a chreadigol.

YSTAFELLOEDD AC ADNODDAU

Croesewir y disgyblion i adran ysgogol lle rhoddir y cyfle i bawb gael mynediad at bob agwedd ar Gelf a Dylunio.

Mae gan yr ystafelloedd dosbarth a’r stiwdio ffotograffiaeth adnoddau llawn, fel y gall yr holl ddisgyblion ddatblygu amrywiaeth o gyfryngau a thechnegau.

Yn ogystal â hyn, mae gan yr adran Kiln lle mae modd cael mynediad at dabledi a chamerâu digidol arbenigol.

TROSOLWG BRAS O’R CWRICWLWM

Rhoddir y cyfle i ddysgwyr gymryd rhan mewn profiadau celf cadarnhaol a chyflwynir llawer o wahanol gyfleoedd iddynt ddatblygu yn eu galluoedd a’u sgiliau artistig.

Ceir cyfleoedd i weithio gydag ystod o ddeunydd 2D, 3D a 4D gan ddefnyddio ystod eang o dechnegau artistig.

CA3

Yn CA3 mae disgyblion yn profi ac yn gweithio gydag amrywiaeth o gyfryngau ac yn datblygu technegau ac arddulliau dylanwadol gan artistiaid lleol ac enwog, themâu dethol a materion cyfoes.

Blwyddyn 7

Ym Mlwyddyn 7, mae disgyblion yn dysgu am theori lliw ac yn cael eu cyflwyno i ddyfrliwiau a chymysgu lliwiau.

Mae disgyblion yn datblygu sgiliau artistig 2D a 3D trwy astudio’r elfennau celf sef lliw, graddfa, persbectif a chyfansoddiad, gwead a thôn.

Cyflwynir hyn mewn amryw o ffyrdd a thasgau diddorol fel collage, cerameg ac astudiaethau arsylwadol.

Mae disgyblion yn ymchwilio i artistiaid lleol ac enwog fel Paul Klee, Helen Elliot a Sarah Graham ac maen nhw’n defnyddio’r gwaith celf hwn i ysbrydoli a dylanwadu ar eu gwaith.

Blwyddyn 8

Ym Mlwyddyn 8 mae disgyblion yn cynhyrchu darnau o waith celf sy’n canolbwyntio ar dirwedd, lluniau bywyd llonydd a lluniau arsylwadol. Maent yn defnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau fel finyl, collage, dyfrliw ac inc. O luniau arsylwadol o wrthrychau naturiol o waith dyn, gall disgyblion ddylunio a chreu borderi lluniau lliwgar ar gyfer eu cyfansoddiad gan ddilyn arddull Mamani Mamani.

Datblygir sgiliau paentio ymhellach trwy wneud gwaith dadansoddi ac ymchwil ar yr artist Hokusai. Rhoddir cyfle i ddisgyblion greu cyfansoddiadau tonnau deinamig mewn gwahanol raddfeydd yn unigol neu fel grŵp.

Blwyddyn 9

Ym Mlwyddyn 9, anogir disgyblion i ymchwilio a thrafod gwahanol artistiaid a gwerthuso eu gwaith Celf. Mae’n ofynnol i ddisgyblion ddylunio a chreu tag graffiti yn seiliedig ar ymchwil i wahanol ffontiau a delweddau celf geiriau. Yr artist allweddol yn yr uned waith hon yw Banksy.

Cyflwynir y cynllun gwaith portread i ddisgyblion trwy gyfres o weithgareddau wedi’u herio wedi’u hamseru. Ac astudiaethau lluniadu arsylwadol mewn amrywiaeth o dechnegau a deunyddiau er mwyn creu gweithiau celf beiddgar a thrawiadol.

Mae’r disgyblion yn cymryd rhan mewn gweithdy cerameg wedi’i ysbrydoli gan ddiwrnod y meirw a’r artist Jose Guadaloop i ddatblygu ac adeiladu cerfluniau cerameg lliwgar a phatrwm.

 

CA4

Yn CA4 anogir disgyblion i adeiladu a mireinio ar eu sgiliau artistig a ddysgwyd yn CA3.

Mae disgyblion yn cymryd rhan mewn ystod o weithdai, rhai ohonynt yn cael eu rhedeg gan ymarferwyr artistig allanol. Felly mae disgyblion yn agored ac yn gweithio ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol ac yn cael mewnwelediadau i’w harfer artistig.

Anogir disgyblion CA4 i ymgyfarwyddo ag ystod o ddefnyddiau a thynnu ar eu cryfderau a’u diddordebau artistig a’u mireinio hyd eithaf eu gallu.

Cyflwynir cyfleoedd i ddisgyblion greu corff o waith sy’n llawn lluniadu Bywyd, argraffu Lino, tecstilau, collage, adeiladu 3d, cerameg, lluniadau arsylwadol, cyfryngau, ffotograffiaeth a photoshop.

Mae’n ofynnol hefyd i ddisgyblion anodi a gwerthuso eu hastudiaethau yn drylwyr yn eu llyfr braslunio a darparu ymchwil ar artistiaid a themâu sy’n eu hysbrydoli fel man cychwyn ar gyfer eu hymchwiliad Personol.

Mae’r dull cyfannol hwn o ddysgu yn caniatáu i’r disgyblion ddeall eu cryfderau mewn technegau penodol a genres artistig.

Fel rhan o waith cwrs CA4 a CA5 mae disgyblion yn dewis thema o’u dewis i astudio ar gyfer eu ‘Ymchwiliad personol’. Mae syniadau a thechnegau parhaus yn cael eu mireinio a’u cydgrynhoi mewn llyfrau braslunio a chynhyrchir corff cynhwysfawr o waith.

CA5

Mae myfyrwyr y chweched dosbarth sy’n dewis astudio Celf a Dylunio yn CA5 yn cael cyfle i ddatblygu sylfaen eang o sgiliau beirniadol, ymarferol a damcaniaethol ar lefel UG. Rydym yn cynnig dull cyfannol i ddysgwyr o ddeall ystod o arferion a chyd-destunau yn y celfyddydau gweledol. , crefftau a meysydd dylunio, gan arwain at fwy o arbenigedd a chyflawniad ar Safon Uwch.

Ar Lefel A, gall disgyblion archwilio genres sy’n gorgyffwrdd i arbenigo. Mae’r rhain yn cynnwys:

– Celf Gain

– Astudiaethau Beirniadol a Chyd-destunol

– Dylunio Tecstilau

– Cyfathrebu Graffig

– Dyluniad Tri-Dimensiwn

– Ffotograffiaeth

 

Cynhyrchir portffolio archwiliadol estynedig a chorff o waith yn seiliedig ar themâu a phwnc sy’n berthnasol i’r disgybl eleni. Mae syniadau cysyniadol yn cael eu cydgrynhoi ac ymarfer artistig yn cael ei fireinio i gynhyrchu canlyniadau celf ystyriol.

Mae gwibdeithiau celf i orielau cenedlaethol a lleol, artistiaid preswyl a gweithdai celf a gynhelir gan artistiaid lleol sy’n ymweld yn darparu ysgogiad ac ysbrydoliaeth bellach i brofiad llythrennedd gweledol a chelf disgyblion y tu mewn a’r tu allan i’r ysgol.

Mae disgyblion hefyd wedi’u paratoi i archwilio cyfleoedd prifysgol, coleg a gyrfa yn y sector creadigol.

DYSGU YN Y CARTREF

Anogir disgyblion i weithio ar eu llyfrau braslunio a datblygu eu technegau ymhellach gartref gan gynnwys defnyddio eu ffonau ar gyfer datblygiad digidol.

Defnyddir dull dysgu cyfunol yn yr adran gan ddefnyddio Siartiau Dosbarth i gofnodi tasgau annibynnol a chefnogi aseiniadau a sefydlwyd ar Dimau.

CYFLEOEDD ALLGYRSIOL

Mae’r adran yn rhoi cyfleoedd i ddisgyblion ddatblygu ac arddangos eu sgiliau trwy brosiectau lleol a chenedlaethol, gan gynnwys y cystadlaethau cenedlaethol, eisteddfodau ysgol a chystadlaethau URDD.